RODO

Polityka prywatności

 

Nazwa firmy

RS Fish rybářské potřeby s.r.o.

Adres firmy

Hlavní třída 438/73

Havířov – Město

736 01

IČO

286 31 366

 

Data przetwarzania

Maj 2018

Osoba odpowiedzialna

Radim Snopek

 

Wersja

1.1

Data zmiany

25.5.2018

 


ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW

(dalej tylko „Zasady“)

 

Ten dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej firmie. W tekście dowiecie się przede wszystkim:

 

- jakie dane osobowe przetwarzamy,

- w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe,

- do kogo dane osobowe mogą być przekazywane,

- jak długo przetwarzamy dane osobowe,

- jakie mają Państwo prawa, jako osoby, których dotyczą dane, w związku z ochroną danych osobowych.

 

Jeżeli będzie potrzeba wyjaśnić jakąkolwiek część tekstu, doradzić lub omówić dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych, można skontaktować się z nami w każdej chwili poprzez e-mail info@rybarskepotreby-shop.cz lub osobiście w naszym sklepie znajdującym się na adresie: Hlavní třída 438/73, 736 01 Havířov - Město, lub telefonicznie pod numerem +420 604 994 440.

 

1.PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

 

1.1 Zasady te zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27. kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/ES (tylko "rozporządzenie w sprawie GDPR(pol. RODO)").

1.2 Celem tych Zasad jest zapewnienie podmiotom danych podstawowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

1.3 Dla celów tych Zasad oznacza to:

1.3.1 Administrator firmy RS Fish rybářské potřeby s.r.o, siedziba: Hlavní třída 438/73, 736 01 Havířov - Město, REGON: 286 31 366, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie w pliku C 35685, reprezentowana przez Pana Radima Snopka, dyrektora zarządzającego, kontakt info@rybarskepotreby-shop.cz / +420 604 994 440 (zwany dalej "Administratorem"),

1.3.2 przedmiotem danych są Państwo, czyli osobą fizyczną, o której przetwarzane są Dane Osobowe (zwane dalej "Podmiotem danych").

1.3.3 dane osobowe imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, firmowy numer identyfikacyjny osoby fizycznej i numer identyfikacji podatkowej osoby fizycznej (zwane dalej "danymi osobowymi").

1.4 Administrator Danych osobowych informuje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym o zakresie Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

1.5 Administrator jest sprzedawcą sprzętu wędkarskiego i w tym celu prowadzi sklep internetowy www.rybarskepotreby-shop.cz. W ramach tego działania są przez administatora przetwarzane dane osobowe:

1.5.1 w zakresie, w jakim zostały dostarczone w związku z zamówieniem Produktów/ lub Usług Administratora, odpowiednio w negocjacjach dotyczących zawarcia umowy z Administratorem, a także w związku z zawartą umową, oraz

1.5.2 dla celów określonych w art. 3 niniejszych Zasad.

1.6 Państwa Dane Osobowe są przetwarzane przez inne podmioty; patrz poniżej w Artykule 5.

 

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJE O PRZETWARZANIU

 

2.1 Podmioty danych podlegają ustawie nr 101/2000 Sb., O ochronie danych osobowych, w brzmieniu późniejszych regulacji, oraz innych odpowiednich przepisów prawnych.

2.2 Podmiot danych potwierdza, że wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia rozpoczyna przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

2.3 Jeżeli Podmiot danych nie przekaże swoich Danych Osobowych, nie będzie możliwe zawarcie umowy z Administratorem i zapewnienie usług z tego wynikających. W tym kontekście Dane Osobowe są niezbędne do zapewnienia określonej usługi lub produktu Administratora.

2.4 Dostarczanie danych osobowych do Administratora jest na ogół wymogiem umownym i prawnym. W odniesieniu do dostarczania danych osobowych do celów marketingowych, które nie stanowią wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych administratora, wymagana jest zgoda podmiotu danych. Jeśli nie wyraziłeś zgody administratorowi na przetwarzanie Danych osobowych w celach marketingowych, nie oznacza to, że Administrator odmówił w związku z tym zapewnienia usług.

2.5 Podmiot danych jest zobowiązany do dostarczenia Administratorowi wyłącznie prawdziwych i dokładnych Danych Osobowych.

2.6 Administrator dokłada wszelkich starań, aby uniknąć nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych.

2.7 Dane osobowe są i będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany.

2.8 Podmiot danych potwierdza, że jego dane osobowe są przechowywane w centrum danych firmy Redenge Solutions s.r.o.

 

3. CEL PRZETWARZANIA

 

3.1 Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania danych osobowych

Tytuł prawny przetwarzania danych osobowych

Wydajność z umowy zakupu

konieczność spełnienia umowy kupnej

Rejestracja do naszej bazy klientów

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wysyłanie informacji marketingowych i biznesowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Prowadzenie wewnętrznych rejestrów klientów

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

3.2 Użytkownik może w każdej chwili odrzucić przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wysyłania wiadomości marketingowych i handlowych oraz nie wpłynie na nasze inne relacje. Wystarczy wysłać list do siedziby naszej firmy lub wysłać e-mail z odpowiednią prośbą na adres info@rybarskepotreby-shop.cz lub na inny adres, z którego otrzymano od nas wiadomość biznesową lub zadzwonić pod numer +420 604 994 440

 

4. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

4.1 Dane osobowe będą przetwarzane podczas negocjowania umowy pomiędzy Administratorem a Podmiotem Danych, w celu zawarcia umowy, jak również na czas trwania stosunku umownego lub na czas określony w umowie.

4.2 W przypadku zawarcia umowy według warunków biznesowych Administratora dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez kolejne 36 miesięcy w przypadku sporu dotyczącego stosunku pomiędzy Administratorem a Podmiotem danych w celu ochrony uzasadnionych interesów Administratora.

4.3 W celu wypełnienia ustawowego obowiązku archiwizowania dokumentów księgowych zgodnie z ustawą nr 563/1991 Sb., o rachunkowości, w brzmieniu późniejszych zmian przepisów, dane osobowe (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) będą dalej przetwarzane i przechowywane przez 5 lat, począwszy od jednego roku po roku, w którym umowa została zawarta pomiędzy administratorem danych a osobą, której dane dotyczą.

4.4 Po upływie terminów określonych w tym artykule Administrator bezpiecznie pozbędzie się danych osobowych.

 

5. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

 

5.1 Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

5.2 Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane innym przetwórcą w celach przetwarzania w celach przetwarzania. Przetwórcy obejmują:

Przetwórca danych osobowych

Opis przetwórcy i przetwarzanie wykonywane przez administratora

Dostawcy usług pocztowych i firm kurierskich

Česká pošta, s.p., PPL

Dostawcy wybranych usług IT

Webmaster, administrator IT sieci

Zewnętrzny księgowy

 

 

5.3 Państwa dane osobowe są przekazywane do następujących odbiorców Danych Osobowych:

Kategoria odbiorców danych osobowych

Opis kategorii

Władze państwowe

sądy, prokuratura, policja Republiki Czeskiej

Urzędy państwowe

Czeska Inspekcja Handlowa, Urząd Skarbowy

 

6. MIĘDZYPAŃSTWOWE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

6.1 Informujemy, że nie zamierzamy przenosić Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, tj. Kraju spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.

 

7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 

7.1 Administrator zawsze będzie pracować z Państwa danymi osobowymi, aby zapewnić, że przetwarzanie odbywa się poprawnie i bezpiecznie. Prawa podmiotu danych są gwarantowane i mogą Państwo złożyć wniosek do administratora.

7.2 Swoje prawa może Podmiot danych zastosować elektronicznie wysłaniem wiadomośći przez e-mail na adres info@rybarskepotreby-shop.cz lub telefonicznie pod numerem +420 604 994 440. Inną opcją jest przesłanie pisemnej prośby na następujący adres: Hlavní třída 73/438, 736 01 Havířov - Město, Republika Czeska.

7.3 Opinie i inne informacje o podjętych środkach zostaną przekazane podmiotowi danych tak szybko, jak to możliwe, nie później niż miesiąc po złożeniu wniosku. Termin ten może być przedłużony o maksymalnie dwa miesiące, biorąc pod uwagę skomplikowaność i liczbę wniosków. Administrator będzie informował podmiot danych o możliwym rozszerzeniu i powodach, które do niego doprowadziły.

7.4 Administrator wykonuje uprawnienia bezpłatnie.

7.5 Rozsądna opłata, biorąc pod uwagę koszty administracyjne związane z dostarczeniem żądanych informacji, może zostać pobrana, jeżeli wniosek jest widocznie nieuzasadniony lub nieadekwatny, w szczególności z powodu jego powtórzenia.

7.6 Jeżeli podmiot danych uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe w sposób sprzeczny z ochroną jego życia prywatnego i osobistego lub z naruszeniem obowiązującego prawa, w szczególności jeśli dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do celu przetwarzania, może:

7.6.1 zażądać Administratora o wyjaśnienie, przez e-mail na adres info@rybarskepotreby-shop.cz,

7.6.2 sprzeciwić się przetwarzaniu i zażądać przesłaniem wiadomości e-mail na adres info@rybarskepotreby-shop.cz w celu upewnienia się, że administrator zapewnił usunięcie powstałej sytuacji (np. Blokując, naprawiając, uzupełniając lub usuwając dane osobowe). Administrator niezwłocznie podejmuje decyzję w sprawie zarzutu i informuje o tym podmiot danych. Jeżeli administrator nie przyjmie tego zarzutu, podmiot danych ma prawo bezpośrednio skontaktować się z biurem ochrony danych osobowych. Niniejsze postanowienie nie narusza prawa osoby, której dane dotyczą, do bezpośredniego kontaktu z Biurem Ochrony Danych Osobowych z jego skargą.

7.7 Prawo dostępu:

7.7.1 Podmiot danych ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, że dane osobowe które go dotyczą są lub nie są przetwarzane. Jeżeli są przetwarzane, ma podmiot prawo uzyskać dostęp do danych i następujących informacji (które są częścią niniejszej Polityki prywatności i arkuszy informacyjnych):

7.7.1.1 cele przetwarzania,

7.7.1.2 kategoria przetwarzanych danych osobowych,

7.7.1.3 odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub będą udostępnione, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

7.7.1.4 planowany czas przechowywania Danych Osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteriów stosowanych do określenia tego czasu,

7.7.1.5 istnienie prawa do żądania od Administratora korekty lub usunięcia Danych Osobowych dotyczących Podmiotów Danych lub ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

7.7.1.6 prawo na złożenie skargi do organu nadzoru, którym jest w Republice Czeskiej Urząd Ochrony Danych Osobowych,

7.7.1.7 wszelkie dostępne informacje na temat źródła danych osobowych, jeżeli nie zostały uzyskane od Podmiotu Danych,

7.7.1.8 fakt, że podejmowanie decyzji zautomatyzowanych, w tym profilowanie, i przynajmniej w takich przypadkach, dostarcza istotnych informacji o zastosowanej procedurze, a także znaczenie i oczekiwane skutki takiego przetwarzania dla podmiotu danych.

7.7.2 Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, podmiot danych ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, które mają zastosowanie do przeniesienia.

7.7.3 Podmiot danych ma prawo zażądać od Administratora przekazania mu kopii przetwarzanych Danych Osobowych. W celu uzyskania dodatkowych kopii na jego prośbę Administrator może pobrać uzasadnioną opłatę w oparciu o koszty administracyjne. Jeżeli wniosek jest składany w formie elektronicznej, będą informacje dostarczone w postaci elektronicznej która jest powszechnie używana, o ile podmiot danych nie wnioskuje inaczej. Prawo do uzyskania kopii nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

7.8 Prawo do naprawy:

7.8.1 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora poprawienia niedokładnych danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, Podmiot Danych ma prawo do uzupełniania niezupełnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

7.9 Prawo do anulowania(lub usunięcia):

7.9.1 Podmiot danych ma prawo zażądać od administratora usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a Administrator ma obowiązek usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zaistnieje jedna z następujących przyczyn:

7.9.1.1 Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób,

7.9.1.2 Podmiot danych odwołuję zgodę i nie istnieją inne powody prawne do przetwarzania,

7.9.1.3 Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu przeprowadzanemu na podstawie interesu publicznego i wykonywania władzy publicznej lub uzasadnionych interesów Administratora, w tym profilowania, i nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione powody przetwarzania,

7.9.1.4 Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego,

7.9.1.5 Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem,

7.9.1.6 Dane osobowe należy usunąć w celu spełnienia obowiązku prawnego określonego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego obowiązującym Administratora,

7.9.1.7 Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług spółki informacyjnej dziecku.

7.9.2 Po upływie okresu przetwarzania danych osobistych administrator zawsze usuwa dane osobiste automatycznie. W przypadku żądania o usunięcie podmiot danych może skontaktować się z administratorem w dowolnym momencie. Po otrzymaniu takiego wniosku administrator oceni autoryzowaność prawa osoby, której dane dotyczą (Administrator może mieć zobowiązania prawne lub uzasadnione interesy w przetwarzaniu danych osobowych, na podstawie których może dalej przetwarzać dane osobowe) i informuje podmiot danych o jego przetwarzaniu.

7.10 Prawo do ograniczenia przetwarzania:

7.10.1 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych w każdym z następujących przypadków:

7.10.1.1 Osoba, której dane dotyczą, zaprzecza prawidłowość Danych Osobowych przez czas niezbędny do sprawdzenia przez Administratora prawidłowości danych osobowych,

7.10.1.2 przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Podmiot danych odrzuca usunięcie Danych Osobowych i prosi o ograniczenie ich wykorzystania,

7.10.1.3 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do przetwarzania, ale podmiot danych zażąda o dane do identyfikacji, wykonania lub obrony roszczeń prawnych,

7.10.1.4 Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu, które odbywa się w oparciu o interes publiczny i sprawowanie władzy publicznej lub uzasadnionych interesów Administratora, w tym profilowanie, do czasu sprawdzenia czy uzasadnione powody Administratora przeważają uzasadnione powody Podmiotu.

7.10.2 Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie Dane Osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, mogą być przetwarzane tylko za zgodą Podmiotu Danych lub w celu określenia, egzekwowania lub obrony praw, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub w ważnym interesie publicznym Unii lub państwa członkowskiego.

7.10.3 W przypadku zniesienia ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych Podmiotu danych, zostanie o tym uprzednio poinformowany ze strony Administatora.

7.11 Prawo do przenoszenia:

7.11.1 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania danych osobowych, które jej dotyczą, i które zostały przekazane Administratorowi w postaci uporządkowanej, powszechnie używanej i możliwej do odczytu komputerowego oraz prawa do przekazania tych danych innemu Administratorowi bez możliwości zapobiegania przez administratora który dane uzyskał, i to w przypadku, że:

7.11.1.1 przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, a jednocześnie

7.11.1.2 przetwarzanie jest zautomatyzowane.

7.11.2 Podczas wykonywania tego prawa, Podmiot Danych może od Administratora  wymagać przekazania danych osobowych bezpośrednio przez jednego administratora do drugiego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne.

7.11.3 Tego prawa nie można wykonywać, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej, którym powierzono Administratora.

7.12 Prawo do sprzeciwu:

7.12.1 Osoba, której dotyczą dane, ma prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, które są przetwarzane w oparciu o interes publiczny i sprawowanie władzy publicznej lub uzasadnionych interesów Administratora, w tym profilowanie. Administrator dalej nie przetwarza danych osobowych, chyba że udowodni, że istnieją poważne uzasadnione powody przetwarzania, które są ważniejsze niż interesy, prawa i wolności podmiotu danych lub ustalenie, wykonanie lub obrona roszczeń prawnych.

7.12.2 Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, Podmiot Danych ma prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu jego Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem w celu takiego marketingu, które obejmuje profilowanie, jeżeli należy do tego marketingu bezpośredniego.

7.12.3 Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, podmiot danych ma prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu jego danych osobowych. Nie dotyczy to przypadku, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny.

7.12.4 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie GDPR prawo to zostało wyraźnie wymienione i oddzielone od wszelkich innych informacji.

7.13 Prawo do niepodlegania automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, włącznie profilowania:

7.13.1 Podmiot danych ma prawo nie podlegać żadnej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które ma dla niego skutki prawne lub znacząco wpływa na niego w podobny sposób.

7.13.2 Prawo nie może być stosowane w przypadkach, gdy decyzja jest:

7.13.2.1 niezbędne do zawarcia lub realizacji zamówienia,

7.13.2.2 dozwolone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego które dotyczy Administratora i które przewiduje również odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów Podmiotu Danych,

7.13.2.3 na podstawie wyraźnej zgody podmiotu danych.

7.13.3 Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na umowie lub wyraźnej zgodzie, administrator danych podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów podmiotu danych, co najmniej prawo do interwencji przez administratora, prawo do wyrażania swojej opinii, prawo do uzyskania wyjaśnienia decyzji i prawo do zaskarżenia decyzji.

7.14 Prawo do odstąpienia od zgody:

7.14.1 Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać zgodę (lub wyraźną zgodę) na przetwarzanie Danych Osobowych. Można się odwołać:

7.14.1.1 wysyłając wycofanie zgody na zarejestrowany adres Administratora: Hlavní třída 438/73, 736 01 Havířov - Město;

7.14.1.2 wysyłając wycofanie zgody na adres e-mail Administratora: info@rybarskepotreby-shop.cz;

7.14.1.3 telefonicznie pod numerem +420 604 994 440.

7.15 Prawo złożenia skargi do organu nadzoru:

7.15.1 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru, w szczególności w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia lub miejsce, w którym zarzucane naruszenie wydarzyło się, jeżeli podmiot danych uważa, że przetwarzaniem jego danych osobowych zostało naruszone rozporządzenie GDPR(pol. RODO).

7.15.2 Organem nadzoru w Republice Czeskiej jest Biuro Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, numer telefonu +420 234 665 111 (centrala telefoniczna) lub e-mail: posta@uoou.cz. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.uoou.cz/.

 

8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZACJI

 

8.1 Przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje profilowania.

8.2 Przetwarzanie danych osobowych wymaga zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1 Wszelkie stosunki prawne powstałe w związku z przetwarzaniem danych osobowych podlegają prawu Republiki Czeskiej, niezależnie od tego, gdzie uzyskano do nich dostęp. Właściwe czeskie sądy są używane do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych w związku z ochroną prywatności pomiędzy Podmiotem Danych a Administratorem.

9.2 Osoby, których dane, za pomocą formularza rejestracyjnego lub zamówienia, przekazują dane osobowe w celu zawarcia umowy z Administratorem lub wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, robią to dobrowolnie, w swoim imieniu i Administrator nie zarządza ich działalnością.

9.3 Administrator może zmienić lub uzupełnić treść Zasad.

9.4 Niniejsze Zasady obowiązują od 25.5.2018.